REKABET DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI

Derneğin adı "Rekabet Derneği"dir.

MADDE 2 – DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek, şubeler açabilir.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI

Rekabet Derneği, Türkiye’de rekabet kültürünün ve adil rekabet ortamının gelişmesine katkıda bulunmak; rekabet ihlallerinin, haksız rekabetin önlenmesi ve karşılaştırmalı rekabet konularında çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Dernek, rekabetçi bir piyasa ekonomisinin ve bunun gereği olan ekonomik özgürlüklerin gelişmesini sağlamayı amaçlar.

MADDE 4 – DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek 3’üncü maddedeki amacına ulaşmak için başlıca aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Rekabet Kurumu’nun ve diğer düzenleyici kurumların amaçları doğrultusunda ve ahenk içinde çalışmaları için gereken kamuoyu desteğini sağlamak,

b) Uluslararası düzeyde, özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerde rekabetle ilgili konularda sivil muhatap işlevini üstlenmek,

c) Her türlü rekabet ihlali ve haksız rekabet girişiminin engellenmesinde öncülük ve yol göstericilik yapmak,

d) Rekabet teorisi ve pratiği konusunda belli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan, adil rekabet ortamının ve rekabet kültürünün geliştirilmesini amaçlayan tüm gerçek ve tüzel kişilerin Dernek çatısı altında bir araya gelmeleri ve iletişim halinde olmaları için çaba sarf etmek,

e) Türkiye’de ve dünyada rekabet hukuku ve ekonomisi konusundaki bilgi ve tecrübe birikimini yakından takip etmek, bunun Türkiye’de rekabet kültürünün gelişmesi doğrultusunda en etkin bir biçimde kullanılması için çaba sarf etmek,

f) Rekabet kültürünün geliştirilmesi konusunda gerekli araştırma, eğitim ve öğretim alt yapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla Rekabet Enstitüsü veya akademisi gibi bir kurumun oluşturulması ve Üniversitelerin bünyesinde rekabet hukuku ve rekabet ekonomisi programlarının veya derslerinin açılması doğrultusunda çaba sarf etmek, eğitim alanındaki boşlukları dolduracak sertifika programları düzenlemek,

g) Rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak her türlü basım yayım faaliyetinin gelişmesine katkıda bulunmak. Rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunan basım yayım faaliyetlerini desteklemek ve ödüllendirmek. Internet ve dijital iletişim ortamında, görsel ve yazılı basında dernek amacına uygun etkinliklerde bulunmak. Dergi, kitap, broşür şeklinde yayın faaliyetlerinde bulunmak,

h) Rekabet teorisi ve pratiği konusunda işlevsel ve kapsamlı bir uzmanlık kütüphanesinin oluşumuna katkıda bulunmak. Başta üniversite kütüphaneleri olmak üzere tüm kütüphanelerin rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunacak yayınlar açısından zenginleşmesi için çaba sarf etmek. Yurt içindeki ve dışındaki yayınları takip ederek üyelerine bildirmek,

i) Rekabet konusunda yapılan araştırmaları ve lisans üstü çalışmaları teşvik etmek, bu alana yeni araştırmacıların girmesini özendirici girişimlerde bulunmak. Rekabet konusunda çalışan araştırmacılara yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak veya vermek,

k) Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği maddi imkanları temin etmek, gerekirse ticari işletmeler kurmak .

l) Kamuoyuna yönelik olarak rekabet kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilecek her türlü konferans, açık oturum, seminer gibi faaliyetleri düzenlemek,

m) Ulusal ve uluslararası işbirliklerine girişmek, projeler önermek ve gerçekleştirmek, rekabet ve regülasyon konusunda çalışan kurumlarla yakın ilişki içinde çalışmak,

n) Rekabet ihlalleri ve haksız rekabet girişimleri konusunda bilgi toplamak, ilgili kurumları ve kamuoyunu bilgilendirmek. Bu ihlallerin engellenmesi için çaba sarf etmek.

Dernek bunların haricinde taşınmaz alımı ve büro eşyası alımı, uzman istihdamı gibi faaliyetlerde bulunur. Kısaca Dernek, amacını gerçekleştirmek için her türlü faaliyet ve girişimde bulunur.

MADDE 5 – DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herkes, yasaların izin vermesi koşulu ile derneğe üye olabilir. Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren veya bu amaçları benimseyen tüzel kişiler de derneğe üye olabilirler. Tüzel kişiler dernek organlarında yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir kişi tarafından temsil edilir.

Üyelik için bir üyenin önerisi ve yazılı başvuru zorunludur. Üyeliğe yönetim kurulu üye tam sayısının onayı ile karar verir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Dernek üyeleri, üye kabulüne, ilk genel kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul, itirazı kesin olarak karara bağlar.

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığında dernek yönetim kurulu kararı ile çıkış işlemi sonuçlandırılır.

Üyeler yazılı bildirimde bulunarak dernek üyeliğinden ayrılabilir. Derneğin amacına aykırı davrandığı saptanan üye, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Onur Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılır. Ödentisini vermemekte direnen üye yazılı bildirime karşın bu yükümlülüğü yerine getirmezse Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

Ödenti nedeniyle üyelikten çıkarılan üyenin itirazıya da yeniden üye olmak başvurusu yerinde görülürse üyelik kaydı düzeltilir veya yeniden üye yazılır. Onur Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılan kişi yeniden üyeliğe alınmaz. Çıkartılan üyeler itirazlarını çıkıþ tarihini izleyen ilk genel kurula yapabilir.

MADDE 6 – ONURSAL ÜYELİK VE DOÐAL ÜYELİK

Derneğin çalışmalarını önemli ölçüde destekleyenlerle, önemli düzeyde yardım ve katkıda bulunanlar yönetim kurulunun üye tam sayısının onayı ile onursal üyeliğe kabul edilirler. Onursal üye kabulüne, genel kurulda itiraz edilebilir. Onursal üyeler genel kurula katılıp söz alabilirler ancak oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler. Onursal üyelerden aidat alınmaz.

Rekabet Kurumu eski başkan ve yönetim kurulu üyeleri, doğal monopolleri düzenlemekle görevli kurumların eski başkanları, Danıştay’ın rekabetten sorumlu biriminin eski daire başkanları, Sanayi Bakanlığı’nın rekabetin korunmasından sorumlu eski genel müdürleri, Özelleştirme idaresi eski başkanları istedikleri takdirde derneğin doğal üyesidirler. Dernek Yönetimi, doğal üyelere üyelik çağrısında bulunur. Doğal üyeler katılım istek formunu doldurdukları andan itibaren bir ay içinde derneğin üyesi haline gelirler. Doğal üyeler diğer üyeler gibi oy kullanabilirler, tüm organlara seçilebilirler ve aidat ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 7 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Konseyi, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’dur.

MADDE 8 – GENEL KURUL VE TOPLANMA ZAMANI

Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişiler oylarını  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir kişi aracılığıyla kullanılır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Genel kurul her yıl Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Dernek organları seçimi iki yılda bir yapılır. Genel Kurul, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Dernek üyelerinin beşte birinin veya denetleme kurulunun yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

İlk genel kurul, kuruluşu izleyen 6 ay içinde yapılır.

MADDE 9 – ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı yine yukarıda belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 10 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ VE TOPLANTI YETER SAYISI

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılışta toplantıyı yönetmek üzere divanı oluşturan bir başkan ve iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulda, Yönetim ve Denetim Kurallarının seçimi gizli oyla yapılır. Açık oylamalarda Genel Kurul Divan Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Gizli ve açık oylamalarda geçerli oyların yarıdan bir fazlasını alan aday kazanmış veya öneri kabul edilmiş olur.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 11 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

1)      Dernek organlarını seçmek,

2)      Dernek tüzüğünü değiştirmek,

3)      Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ve denetim kurulunu ibra etmek,

4)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen ve değiştirilerek kabul etmek,

5)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

6)      Üyelikten çıkarılanların itirazlarını görüşerek karara bağlamak,

7)      Derneğin feshine karar vermek,

8)      Şube açılmasına karar vermek,

9)      Ticari işletmeler açmaya ve şirket kurmaya karar vermek,

10)  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 12 – YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu dokuz asıl ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Dokuzuncu üye için oyların eşitliği halinde kura çekilerek sıra belirlenir. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu, seçiminden sonraki ilk toplantısında, başkan, başkan vekili ve saymanı belirleyerek gerekli gördüğü şekilde görev bölüşümünü yapar. Görev bölüşümü, genel kurul tarafından her zaman değiştirilebilir.

Yönetim Kurulu, en az iki ayda bir defa toplanır. Üst üste mazeretsiz olarak üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yönetim Kurulu üye tam sayısı çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısı çoğunluğu ile karar alır.

Yedek üye göreve çağrıldıktan sonra Yönetim Kurulu üye sayısı beş üyenin altına düşerse mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

MADDE 13 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b) Derneğin bütçesi doğrultusunda harcama yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, dernek organları arasında ahenkli çalışmayı sağlamak, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlar ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek, Genel Kurulun izniyle taşınmaz almak,

d) Taşınır alımı, personel istihdamı, diğer kuruluşlara üye olma, üye kabulü, komisyon kurma, banka hesabı açma gibi işlemleri, Dernek Tüzüğünün, genel kurul kararlarının gereğini ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

e) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için diğer her türlü çalışmayı yapmak.

MADDE 14 – DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ

          Denetleme Kurulu üç asil üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında başkanını seçerek Yönetim Kurulu’na bildirilir. En geç altı ayda bir belirsiz zamanlarda Derneğin bütün hesap ve işlemlerini, Derneğin mali durumunu denetler. Denetim sonucu düzenlenecek raporları Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 15 – ONUR KURULU

          Onur Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek üyeler aldıkları oy sayısına göre belirlenirler. Genel Kurulu izleyen yedi gün içinde asil üyeler toplanarak aralarından bir başkanla bir yazman seçerler. Onur Kurulu, Derneğin amacıyla bağdaşmayan tutum ve davrandığı olan, Dernek çalışmalarını engelleyen, verilen görevi yerine getirmeyen, Dernek yöneticilerine karşı üyeliğe aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulunun gerekçeli önerisini görüşüp karara bağlar. Onur Kurulu, üyelere uyarma, kanama ve çıkarma cezası verebilir. Uyarma ve kınama cezalarını gerektiren eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza verilir. Onur Kurulu, varsa tanık dinler, belge toplar ve savunma almadan karar vermez. Savunmasını yazılı bildirime karşın vermeyen üyenin savunması alınmış sayılır.

MADDE 16 – DANIŞMA KONSEYİ

Derneğin amacına uygun araştırma ve faaliyet alanlarını ve önceliklerini belirlemek üzere on beş üyeli Danışma Konseyi oluşturulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulunca adayların belirlenmesinde, adayların rekabet konusundaki bilgi ve tecrübe birikimi yanında, ihtisas gerektiren konularda Konseye sağlayacağı katkı ve göstereceği ilgi de gözetilir. Merkez ve şube Yönetim Kurulu Üyeleri Danışma Konseyi toplantılarına katılabilirler. Danışma konseyinin üyeleri dernek üyeleri olmayanlar arasından da seçilebilir. Yeniden seçilmek olanaklıdır. Konsey, kendi üyeleri arasından bir başkanla bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Konsey gerekli gördüğü konularda İhtisas ve İzleme Komisyonlara teşkil eder. Bu komisyonlara Konsey üyeleri başkanlık eder. Konseyin istek ve önerileri merkez ve şube yönetim kurullarınca geciktirilmeden karara bağlanır. Konsey yılda en az dört kez periyodik olarak toplantı yapar. Konsey her yıl bir Rekabet Raporu hazırlar ve yönetime sunar. Akçalı olanakların el verdiği ölçüde, Danışma Konseyince yaptırılan çalışmalara ödenek de tahsis edilebilir. Ödeneği Yönetim Kurulu saptar.

MADDE 17 – AİDAT

          Derneğin ilk yıl üyelik aidatı 20.000.000.-TL’dir. Daha sonraki yıllar için aidatı belirleme yetkisi Genel Kurulundur. Aidatın toplanma şeklini Yönetim Kurulu belirler.

MADDE 18 – DERNEĞİN GELİRLERİ

a)     Üye aidatları,

b)    Projelerden sağlanacak gelirler ve sponsor katkıları,

c)     Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğitim ve sertifika programları ve konferans, seminer, çekiliş, konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d)    Derneğin mal varlığından faiz, kira gibi elde edilen gelirler,

e)     Bağışlar ve yardımlar,

f)       İşletme gelirleri.

MADDE 19 – DERNEĞİN ŞUBELERİ

Dernek, Genel Kurul Kararı ile şube açabilir.

Şube açılabilmesi için, genel merkez genel kurul kararı ile genel merkez yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden genel merkez yönetim kurulunca en az üç kişi yetkilendirilir. Bu kişiler, dernek şubesinin kurulmasına ilişkin işlemleri yaparlar. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubenin organları;

a)     Şube Genel Kurulu,

b)    Şube Yönetim Kurulu,

c)     Şube Denetim Kurulundan oluşur.

Şube Genel Kurulu; Şubeye kayıtlı asil üyelerden oluşur. Şubenin en yetkili organıdır. Şube Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulunca  gizli oy açık tasnif usulü ile  seçilen beş asil ve beş yedek üyeden teşekkül eder. şube Denetim Kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube Genel Kurulu, şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetim Kurulu, genel merkez genel kurulu, genel merkez Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetleme Kurulunun görev ve yetkilerini aynen yerine getirir. Ancak genel Merkez Genel Kurulunun şube açılması ile ilgili alacağı karar bu görevlerin dışındadır. Bunun yerine şube genel kurulu şubenin genel merkez genel kurulunda temsilci için her yirmi üye için bir temsilci seçer. Şubeler genel kurullarını genel merkez genel kurulundan en az 30 gün önce bitirmek zorundadır.

Şubeler ile ilgili hükümler bu tüzüğün diğer amir hükümleri ile aynıdır. Şubeler altı ayda bir faaliyet raporunu, Merkez Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Merkez Genel Kurulu, şubenin feshine veya kapatılmasına her zaman karar verebilir.

MADDE 20 – DEFTER VE KAYITLAR

a)                      Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

b)                      Karar Defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

c)                      İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

d)                      Envanter Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere yazılır.

e)                      Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Derneğin tutması gereken zorunlu defterlerde yasal bir değişiklik olması halinde bu değişiklik tüzük değişikliği gerektirmeden Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulur.

MADDE 21 – GELİR VE GÖDERLERDE USUL

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler, fatura, fiş veya gider pusulası ile yapılır. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler, Dernek Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirtilir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Derneğin bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Derneğin paraları Türkiye’deki bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen bir veya iki kişi tarafından yapılır. Dernek kasasında memur maaş katsayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir.

MADDE 22 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan toplantı gündeminde tüzük değişikliği mevcut ise veya toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenmiş ise veya olağan üstü toplantı gündemine konulmuş ise toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılır.

MADDE 23 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin yine üçte iki kabul oyu ile Genel Kurul derneğin feshine karar verilebilir. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler tüzüğün 11’inci maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yine feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Feshin kararı ile birlikte derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için Genel Kurul tarafından üç kişilik bir tasfiye komisyonu oluşturulur. Bu komisyon tarafından derneğin mal, para ve haklarının dokümanı ile alacak ve borçları tespit edilir. Alacak ve borçlar ödendikten sonra kalan mal, para ve hakları derneğin feshine karar veren Genel Kurulun devredilmesine karar verdiği yere devredilir. Genel Kurul toplanmadan derneğin kendiliğinden dağılmış olması veya mahkeme kararı ile kapatılması halinde derneğin mal, para ve hakları aynı amaca yönelik derneklere devredilir.

MADDE 24 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanununun Derneklere ilişkin hükümleri, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.